Kun bedrifter med organisasjonsnummer kan bestille fra R8 Engros AS

Priser
Alle priser er oppgitt eks MVA og frakt. R8 Engros AS forbeholder seg retten til endring av priser og betingelser. 

Avbestilling
Alle bestillinger blir fakturert etter de på leveringsdagen gjeldene priser og salgsbetingelser. Bestillingen er bindene og kan ikke avbestilles uten at det gjort skriftlig avtale om dette på forhånd. Skaffevarer, spesialproduserte og spesialbestilte produkter kan ikke avbestilles.

Retur
Leverte og fakturerte varer kan kun returneres dersom det foreligger en skriftlig avtale. Er retur akseptert av R8 Engros AS belastes kjøper 10% av netto fakturaverdi, minimum kr 200,-. Retur må skje i original, uskadet og ubrutt emballasje. Returforsendelse skjer for kjøpers regning og risiko.

Levering og mottak
Fraktkostnader betales av mottaker. Ved levering skal kjøper kontrollere de mottatte varer mot dokumentasjon. Transportskade eller manko skal anmeldes transportfirmaet ved mottakelse av varene. R8 Engros AS sitt ansvar er begrenset til fabrikasjons-feil og vi har ikke ansvar for skader eller manko inntruffet etter at varene er sendt fra oss.

Reklamasjon og reparasjon
Reklamasjon på mottatte varer skal skje uten ugrunnet opphold og senest innen 8 dager fra leveringsdato. Ansvaret begrenses til defekter som er en direkte følge av fabrikasjonsfeil.  

Eiendomsrett
R8 Engros AS vil kunne begjære varene tilbakelevert ved manglende betaling ved forfall jmf. Tvangsfullbyrdelsesloven paragraf 9-1 og 9-2

Minimumsordre
Førstegangsordre settes til kr 10.000,- dersom ikke annet er avtalt.

Betalingsbetingelser

Alle nye kunder må forhåndsbetale. Betalingsbetingelsene er forøvrig 10 dager dersom ikke annet er avtalt. Alle kunder blir kredittvurdert. Reklamasjon på faktura må skje innen 8 dager fra fakturadato. R8 Engros bruker Lindorff som samarbeidspartner på purringer og inkasso. Ved forsinket betaling gjelder følgende gebyrer gyldige 1.7 2017.

Forsinkelsesgebyr belastes for tiden med kr 370,- jmf. Forskrift om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader

Forsinkelsesrenten er for tiden 8,5 % jmf. Forskrift om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader

Den første bestillingen må forhåndsbetales, om ikke annet er avtalt. Kunder med lav kredittscore må alltid forhåndsbetale

Forsinkelser
R8 Engros AS har ikke ansvar for leveringsforsinkelser som skyldes streik, driftsforstyrrelser, naturkatastrofer o.l. Forsinkelser av slike årsaker gir ikke kjøper rett til å trekke sine bestillinger tilbake eller fremsende erstatningskrav til R8 Engros AS.

Tvister
Tvister mellom kjøper og R8 Engros AS skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.

Hva ser du etter?